103 reputation
4

GOTO 0

Francesco Trotta — GitHub

    **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY.
0 GOTO 0
RUN█